Koppelingen:
Vorig artikel: boaitsk
Volgend artikel: boale

boal

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: beul

Uitspraak: bo.əl

Datering: 1829→

Varianten: beul, (Hollandisme) Uitspraak: bö:l, Datering: 1829→, Flexie: Plur.  beulen

Dialect: Schiermonnikoogs bö:l, Terschellings bö:l, Hindeloopens bö.əl.

Etymologie: Nederlands beul, Duits Büttel.

+Beul.
Spreekwoorden:
Sok folk moat sokke dominys ha, sei de boal, en hy waerd preker to Belem. H.G. v.d. VEEN, F.m.n., 83, [1873].
Net sa'n gek baentsje sei de beul, niks gjin neipraet. Opg.: H. HIEMSTRA, Wirdum, [1968].

Afleidingen: ôfboalje, ôfbeule.
Samenstellingen: bekkeboal, berne-, diereboal, hynste-, kamp-, minskeboal, twang-, twingboal, -beul.