Koppelingen:
Vorig artikel: griemsk
Volgend artikel: griendongplant

grien

Woordsoort: bnw., bw., znw. m./v. & o.

Modern-Nederlandse lemmavorm: groen

Uitspraak: ɡri.ən

Datering: 1816→

Flexie: Comp. griener, grienst (ɡri.əⁿst).

Dialect: Schiermonnikoogs gri.ən, Terschellings xri.ən, Hindeloopens ɡre:n.

Etymologie: Nederlands groen, Duits grün, Engels green.

+Groen (behalve in bet. I, 12).
Spreekwoorden:
Ien âlde bok læst wol 'n grien bletke,  gez. van een oude man die naar jonge meisjes kijkt of met een jong meisje trouwt. HALB, Lex., 77, [a. 1869].
 (Ook:) In ald skiep mei ek wol ris in grien blêdsje. J.D. BAARDA, forsin, 39, [1889].
Ald grien, màl grien,  'oud verliefd is mal verliefd'. HALB, B, 456, [a. 1869].
Ald grien mâl grien. Fr.W., [1900].
De grienste fjilden lizze it fierst ôf,  op afstand lijkt het groen dieper van kleur dan van dichtbij; op een afstand lijkt alles veel mooier. Opg.: G. BOSCH, [1959].
In wite krysttiid jowt in griene Peaske,  sneeuw met Kerst geeft een vroege lente. D.A. TAMMINGA, L.C., [16-4-1960].

Samenstellingen: âld-, asperzje-, beamme-, beamte-, blau-, blêd-, blêde-, blêdte-, bleek-, bliergrien, blij-, boartersgrien, brún-, brûns-, dinne-, dof-, donker-, dûnker-, felet-, flessegrien, fris-, frissel-, giel-, greide-, yn-, jagers-, jufferke-yn-'tgrien, klimmer-, knoppe-, koal-, koskiten-, ljocht-, maitiids-, netgrien, oer-, oliif-, palm-, pike-, raap-, see-, simmer-, skyt-, smoarch-, snile-, sparre-, sperzje-, spinaazje-, spjirre-, waar-, wâld-, winter-, woartelgrien.