Koppelingen:
Vorig artikel: idioomfoarming
Volgend artikel: iel I

ie

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: aa

Uitspraak: i.ə

Datering: a. 1869→

Flexie: Dim. ieke.

Commentaar: Veelal in gebruik als waternaam, bijv. Dokkumer Ie, Peanster Ie, Wide Ie e.a.

Etymologie: Nederlands A, Aa, Duits -a, -ach(e), Deens å.

+Beek, stroom, meer.
In ûnbidich grouwe snoek, dy't al sûnt in minskelibben dêr yn de ie tahâlden hie. R. BROLSMA, forgift, 7, [1923].
Hjir mei jimm' del to gean / De himrik út, oan 'e ie ta dy't / De geaën skiedt! O. POSTMA, ierde, 22, [1929].

Samenstellingen: berch-, mars-, wâldie.