Koppelingen:
Vorig artikel: merje
Volgend artikel: merk II

merkI

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: markt

Uitspraak: mɛrk

Datering: 1821→

Flexie: Plur. merken;
Varianten: markIII, Uitspraak: mark, Datering: 1829→, Flexie: Plur.  marken;
markeII, Accent: 'marke, Uitspraak: markə, Datering: 1829→, Flexie: Plur.  marken;
market, Accent: 'market, Uitspraak: markət, Datering: 1836→, Flexie: Plur.  markets;
merkeIV, Accent: 'merke, Uitspraak: mɛrkə, Datering: 1824→, Flexie: Plur.  merken.

Dialect: Schiermonnikoogs mɔrk, Terschellings mɛrk, Hindeloopens mɔrk.

Etymologie: Nederlands markt, Duits Markt, Engels market.

+Markt.
Spreekwoorden:
Luije merke, luije keapers,  'een slappe, lage marktprijs, trage koopers'. W. DYKSTRA, volksl. II. , [1896], 357.
Elk moat mei syn eigen pak te merke (komme). pak.

Samenstellingen: aai-, barge-, beeste-, biggel, bigge, bite-, blomme-, boeke-, boere-, bolle-, diske, doarps-, ezel, famme-, fee-, felle-, fisk-, flaaks-, fleis-, fôle-, freeds-, frouljus-, fruchte-, geite, graan-, grien-, griente-, hinne-, hynste-, hjerst-, ierappel-, jier-, jild-, joade-, kealle-, knine-, kowe, ko, lamme-, middei-, nôt-, oanfier-, peaske-, pinkster-, poepe-, prûm, simmer-, skieppe-, skippers-, slave-, sûpe, sûp, super-, suvel-, tongersdei-, tsiis-, turf-, twibaks-, útskot-, wyk-, wol-, wrâldmerk.