Koppelingen:
Vorig artikel: namdicht
Volgend artikel: nammeleas

namme

Accent: 'namme

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: naam

Uitspraak: namə

Datering: 1802→

Flexie: Plur. nammen.

Dialect: Schiermonnikoogs nɔ:mə, Westerschellings nI.əm, Oosterschellings na:m, Hindeloopens nɛmə.

Etymologie: Nederlands naam, Duits Name(n), Engels name.

+Naam.
Spreekwoorden:
Better ijen goe namme dan ijen queade blaam,  'een goede naam is veel waardig'. P.C. SCHELTEMA, spreekw., 85, [a. 1835].
Kwea nammen stigte neet,  'kwade namen zijn niet aangenaam'. P.C. SCHELTEMA, spreekw. IV, 1195, [a. 1835].
Ljeave bern, ljeave nammen,  'lieve kinderen, lieve namen. Men spreekt altijd wel van hen, die men lief heeft'. W. DYKSTRA, volksl. II, 290, [1896]. bern.

Afleidingen: benamje, benamkje, omnamje, omnamming.
Samenstellingen: auteurs-, beam-, beeste-, begryps-, berne-, by-, boere-, buorskips-, doarps-, doopnamme, dûbel-, eare-, efter-, eigen-, erf-, fak-, famylje-, famkes-, famme-, fantasij-, fisk-, fjild-, flaai-, foar-, foarwerps-, folks-, fredesnamme, fredenamme, frouljus-, frous-, fûgel-, gea-, geslachts-, goa-, goade-, gods-, goe-, haad-, heite-, helte-, himels-, hynstenamme, hjit-, inkel-, jonges-, kogge-, kowe-, krite-, kuster-, kwea-, lân-, manljus-, mans-, memmenamme, minske-, natuernamme, oansprek-, peaske-en-pinksternamme, persoans-, plak-, plante-, pleats-, poepe-, poppe-, preal-, rimers-, rivier-, rop-, samlings-, sammel-, sibbe-, skaai-, skel-, skimp-, skips-, skriuwers-, skûl-, sneins-, soart-, spot-, stof-, stream-, streek-, strjit-, ta-, terp-, triviaal-, troedel-, wetter-, wrâldnamme.