Koppelingen:
Vorig artikel: patterij
Volgend artikel: pau II

pauI

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: pauw

Uitspraak: pɔ.ṷ

Datering: 1816→

Flexie: Plur. pauwen (pɔ.ṷən)
Dim. pauke.

Etymologie: Nederlands pauw, Duits Pfau, Engels pea(cock).

1. pauw, Pavo, siervogel met prachtig gekleurde staartveren, inz. gewone of blauwe pauw, Pavo cristatus. (vogel).
De Pauw schreuwt. P.C. SCHELTEMA, brief, [ca. 1825].
De … pau (siet) … op it stek to pronkjen. Heit., 448, [1920].
 (In volksweerkunde:) De pauen pronkje, dat foarseit moai waer. T.G. v.d. MEULEN, riucht, 58, [1877].
Fjirder komt der rein: As de pauwen tige skreauwe. W.P. de VRIES, S. en R., 199, [1914].
Hâld noait pauwen bûtedoar en pauwefearren binnehûs. It binne leedbringers. S. KLOOSTERMAN, spreuken, 17, [a. 1938].
Grutsker as 'n paauw. P.G. DEKETH, joen, (6), [1816].
Sa breed as ien pàuw. HALB, Lex., 490, [a. 1869].
Sa pronksk as in pau. W. DYKSTRA, volksl. II, 390, [1896].
Stappe as in pau. Fr.W., [1911] .
Sa moai as in pau. S. v.d. VEEN, Pomp., 23, [1932].
Sa wiis as in pau. S. v.d. VEEN, Pomp.. , [1932], 31.
Pronkje as in pau. Opg.: J. v.d. BURG, Jelsum, [ca. 1946].
2. figuur, ornament in de vorm van bovengenoemde vogel.
Master hie boeten om dij gedichten moaije krolders mei de pin makke sa as pouwen in ore foegels. E. HALB, jonkerboer, 35, [1858].
Men kin se fen in âlde letterdoek oernimme … It beamke en de beide pauwen tsjin inoar oer binne âlde Fryske motiven. E. v.d. ZEE, malboekje, 5, [1939].