Koppelingen:
Vorig artikel: plûns
Volgend artikel: pluralis

pluntsjes

Accent: 'pluntsjes

Woordsoort: znw. mv.

Modern-Nederlandse lemmavorm: plunje

Uitspraak: plöntsjəs

Datering: 1888→

Varianten: plúntsjes, Accent: 'plúntsjes, Uitspraak: plüntsjəs, Datering: 1907→
pleuntsjes, Accent: 'pleuntsjes, Uitspraak: plö:ntsjəs, Datering: 1940→
plunjes, Accent: 'plunjes, (verouderend) Uitspraak: plöⁿjəs, Datering: 1834→

Etymologie: Fries plunje, Nederlands plunje, plundje.

Vergelijk: plún, plunje.
Plunje, kleding, kleren die men bezit of aan heeft (vaak met ongunstig attribuut).
Plunjes,  'meest (niet altijd) voor: armelijke kleeding'. Fr.W., [1903] .
Pleuntsjes. Opg.: Y. POORTINGA, [1940].
Pleuntsjes. Fr.W., [1956].
Plúntsjes, pluntsjes. Fr.W., [1956].
Mei disse plunjes as ien aldboer optakele gong er nei … de bargesteech. J.H. HALB, lapekoer III, 286, [1834].
Se (seagen) him sa gnap yn 'e plunjes in mei de buwsen fol jild. J.H. HALB, flotgærzen, 417, [1854].
Like droevich om oan to skôgjen as de earmtakken en knibbels fen in bidler troch de gatten fen syn forslitene pluntsjes. S.K. FEITSMA, sprekkers, 11, [1888].
Hja gyng moarns … ôf 't bêd om ús âlde pluntsjes … hwet op to lapjen. S. en R., 410, [1890].
It troupak wier him allinkenwei hwet to nau wirden … bûtendet wier er al sa ljeaf yn syn sljuchte plúntsjes. J. f.'e GAESTMAR, omstikken, 297, [1907].
Sneins … sitte (se) to kaertspyljen, en (rinne) yn 'e âlde plúntsjes om to lymstankjen. W. VRIJBURG, memmeliet, 36, [1909].
De âlde pleuntsjes moatte wer oan. Opg.: Y. POORTINGA, [ca. 1940].

Samenstellingen: jacht-, soldateplunjes.