Koppelingen:
Vorig artikel: reamelt
Volgend artikel: reapsein

reapI

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: reep

Uitspraak: rI.əp

Datering: 1821→

Flexie: Plur. reapen
Dim. reapke.

Dialect: Terschellings rI.əp.

Etymologie: Nederlands reep, roop, Duits Reif, Nederduits rêp, rôp, Engels rope.

+Touw, oorspronkelijk van stro gedraaid, later ook ben. voor ander ruig touw, roop.
Reap,  'soort touw van stroo, gebruikt bij het dekken van gebouwen met riet of stroo'. Fr.W., [1911].
Reap, it âlde materiael to reiddekken, namme wirdt nou ek brûkt for it tou fen sinaesappelkisten. R.A. TOERING, ambachtswurden Hs I.j., [ca. 1946].
Reap,  'soort touw van stro gemaakt'. Fr.W., [1956].
Reap,  'werd veel te Zwaagwesteinde gemaakt om dak te dekken met riet', uit Twijzel. S. OOSTENBRUG, Vrag.Dial.A'dam 30, [1958].
Fin de timmerman for hout / stien / ræep en spykers. Boereschrieuwer I, 7, [1821].
Deis rounen se sa hwet mei reap in hanscrobbers. E. HALB, lapekoer III, 408, [1834].
Heabeltsje hie … in ein reap oan de bûtenkant der foar lâns skeard. T.G. v.d. MEULEN, amerika, 5, [1860].
Hjir troanje klompen, pik en reap, / Al 't eigene det in skipsboard nimt. O. POSTMA, dagen, 33, [1937].
De jonge hie oars neat to dwaen as it reap út it nuddeleach to heljen. H. HEIDINGA, Beak., 84, [1973].

Samenstellingen: strie-, tekreap.