Koppelingen:
Supplement
Vorig artikel: ARMBEEN Volgend artikel: ARMBESTUURDER

ARMBESTUUR

Woordsoort: znw.(o.)

Modern lemma: armbestuur

— daarnevens vroeger ARMENBESTUUR —, znw. onz., mv. -besturen (in de bet. 2). Uit Arm (II), A, 2, b) en Bestuur. Inzonderheid in gebruik sinds de invoering der wet van 28 Juni 1854.
1.  Abstract. Het regelen van den toestand der armen.
Hoe min de Regeering … daadelyk tot het Armenbestuur medewerken … zoude …, des te meer enz.,   V. HOGENDORP, Missive 8 .
Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de opvoeding der arm-kinderen der aanhoudende zorg der Regering aanbevolen,   Grondw. v. 1814, a. 141.
Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regering, en wordt door de wet geregeld,   Grondw., a. 193 .
Wet tot regeling van het armbestuur van 28 Juni 1854 (St. n°. 100).   poëem WNT
Elke bepaling in de wet, waarbij het bestaan van een burgerlijk armbestuur wordt ondersteld,   bij FRANCKEN, W. Armbest. 22 .
2.  Concreet, met mv. Een besturend lichaam dat den toestand der armen regelt.
De behoeftige, … die behoort tot een gezindte waarvan geen kerkelijk armbestuur bestaat, in welks kring zijn domicilie van onderstand is besloten, is armlastig bij het burgerlijk armbestuur in dat domicilie. Bij gebreke van een afzonderlijk burgerlijk armbestuur wordt het gemeentebestuur daarvoor gehouden,   Ontw. v. d. Minister THORBECKE, a. 66, aangeh. bij FRANCKEN, W. Armbest. 282 .
Dat, bij onze vereeniging met België, niet één armenbestuur in Luxemburg was,   DE BOSCH KEMPER, Gesch. Ond. 12 .
De dokter had verklaard, dat ik den drank van het Armbestuur kon krijgen,   LOVELING, Sophie 106 [1885].
In dat weeshuis worden drie personen verpleegd voor rekening van het burgerlijk armbestuur.   poëem WNT
Samenst. Dorpsarmbestuur (”De raad der Friesche gemeente Weststellingwerf (besloot) … alle dorpsarmbesturen af te schaffen en daarvoor één gemeentelijk armbestuur in de plaats te stellen”, Telegraaf v. 14 Nov. 1893).

Supplement bij ARMBESTUUR

Armenbestuur nog thans in zndl. geschriften.
1. 
Dat het wenschelijk is een nieuwe regeling van het armbestuur vast te stellen,   Armenwet, blz. 1 [1912].
2. 
Het parochiaal Armbestuur is belast met het beheer der armengoederen eener parochie,   NIEUWBARN, Kerk. Handwdb. 28 [1910].
Den ca 3 meter hooge houtbezetting van het gestoelte voor het armenbestuur,   V. D. MUEREN, Orgel i. d. Ned. 142 [1937].
Koppel. Grootarmbestuur.
Als de ouderdom daar is, dan vervalt het ouderpaar in behoeftige omstandigheden en is op de hulp van diaconie en groot-armbestuur aangewezen,   V. REEST, Herders zonder Schapen 110 [1931].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1894.