Koppelingen:
Vorig artikel: HOPPEN II Volgend artikel: HOPPER II

HOPPERI

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: hopper

znw. m.
Zie OPPER, 1ste art.
Afl. Hopperen, aan (h)oppers zetten (Z.-Ndl.).
Samenst. Hooihopper (Gids 1899, 4, 412).
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1906.