Koppelingen:
Aanvulling
Vorig artikel: ONDERLOOPER Volgend artikel: ONDERLUCHT

ONDERLOOPSCH

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: onderloops

bnw.; de trapp. v. vergel. niet in gebruik.
Van het ongebruikelijke onderloop (uit het bijw. ONDER, 1ste art., 44, a, en Loop, den stam van Loopen) met het achterv. -sch. In de waterbouwkunde. Van waterkeerende werken gezegd, die het gebrek hebben, dat zij het water onder door laten loopen. Verg. Achterloopsch.
Onder den vloer worden gewoonlijk drie rijen damplanken geheid, om te verhinderen dat de sluis onderloopsch worde.   poëem WNT
Afl. Onderloopschheid.

Aanvulling bij ONDERLOOPSCH

Afl. Onderloopschheid.
  V. DALE [1914 ].
Onderloopsheid. Hiervan spreekt men bij waterkeringen, die lekken doordat het water onder de kering door een weg vindt,   Bouwk. Encyclop. [1955].
— De ondergeteekende (t.w. de Minister van Waterstaat) moet tot zijn leedwezen mededeelen dat zich aan de dubbele sluis te Vlissingen in den laatsten tijd verschijnselen van onderloopsheid hebben voorgedaan,   Hand. St.-Gener. 1877-'78, Tw. K., Aanh. 294 b.
De tweede maal had de doorbraak (van een dijk) plaats toen de eerste koolzaadoogst te velde stond, tengevolge van onderloopsheid van het stoomgemaal, waar de aannemer een damwand van onvoldoende lengte had geslagen,   WORTMAN en V.D. BROEK, Noordzeekan. 79 [1909].
Dezelfde dag moesten de geplaatste elementen worden gevuld met zand, terwijl ter weerszijden een steenbestorting moest zijn aangebracht met het oog op de stabiliteit en ter beperking van onderloopsheid,   Deltawerken 13, 13 [1960].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1876.