Koppelingen:
Vorig artikel: RAFFINAGE Volgend artikel: RAFFINEMENT

RAFFINEEREN

Woordsoort: ww.(trans.,zw.)

Modern lemma: raffineren

RAFINEEREN —, bedr. zw. ww. Uit fr. raffiner. Hiernaast, of hiervoor, heeft ook een ww. refineeren bestaan (zie de eerste en derde aanh. onder 1))), dat blijkbaar een vernederlandsching is van sp.port. refinar; verg. de etym. van raffinadeur. Zie ook GERAFFINEERD.
+1.  Ruwe grondstof een zuiveringsproces doen ondergaan, fijner maker.
Ist dat ghy tot Antwerpen ende Londen … daer sommighe constenaers dit plegen te refineren, proeft dat bruyn ende onghesuyuert suycker, ghy sullet veel soeter ende lieflicker vinden dan tgerefineerdt, dat de looghen ghesmaeckt heeft ende hersooden is,   DE LOBEL 1, 61 [1581].
Elck hondert Zout dat by de Panneman gherafineert wort,   Gr. Placaetb. 1, 1802 [1583].
Wanneert Lack rauw is, gelijck het vande boom comt, soo ist doncker rosachtigh, makent in Indien van alle coleuren gherefineert ende schoon,   V. LINSCHOTEN, Itiner. 92 a [1596].
De menichte van Slaven diemen daer … coopt, om op andre plaetsen te vervoeren, so na … Bresilien, om daer te arbeyden ende het Suycker te rafineren,   O.-I. e. W.-I. Voyag. 5, 96 a [1602].
Ik heb … zuiver door de zon gerafineert zout gezien,   VALENTIJN, O.-I. IV, 2, 33 a [1726].
Tot het rafineeren, of zuiveren der Salpeter, die … in 't maaken van Buskruid, gebruikt wordt, werdt … een Rafineerhuis opgeregt,   WAGEN., Amst. 2, 46 b [1765].
Het louteren of raffineeren van het glas, dat is: men verschaft aan de glasspecie eene zuivere en gelijkmatige geaardheid,   KUYPER, Technol. 2, 710 [1861].
Dit … salpeter is … onzuiver en wordt … tot gebruik geraffineerd,   HAAKMAN, Zee-art. 1, 3 [1872].
De geraffineerde of witgemaakte suiker,   EVERWIJN, Handel en Nijverh. 766 [1912].
De zoutziederijen produceeren geraffineerd zout in verschillende soorten,   816.
Bleekpoeder … wordt gebruikt voor het raffineeren van olie,   V. OSS, Warenk. en Technol. 240 [1926].
Om echter uit de … fracties verhandelbare producten te verkrijgen …, moeten zij nog door eene geheele reeks bewerkingen verfijnd of veredeld — geraffineerd — worden,   GERRETSON, ‘Koninklijke’ 1, 186 [1932].
+2.  Toegepast op het ”fijner” maken van onstoffelijke zaken. Thans ongebruikelijk.
Het Goudt gheproeft (hebbende) met grooter haeste, ia metten puncten alleenlijck, want sy gheen sterck water en hadden om het assay te raffineren,   DE ZARATE, Hist. v. Peru 24 b [1598].
De wetenschap … ont-roest en raffineert de ziele,   DE BRUNE, Bank. 1, 375 [1657].
Noch moeyelicker is 't, een domme kop te raffineren, en stijve zinnen weeck te maken,   2, 214 [1658].
Men magh veel boecken lezen, om de tongh te raffineren, en wel-sprekentheyd in te scherpen,   2, 256.
Bacchus …, dewelke thans door zyn' dronken ryksstaf de confuze denkbeelden van den Chaos der Zangers rafineert, de ondeelbare stofjes in klinkende syllaben verzamelt enz.,   WEYERMAN, Rott. Hermes 59 [1720].
Het past een' vetgemesten Kloostervlegel op het zweet en den zuuren arbeit van Burgers en Boeren te leven, maar geen' rechtschapen Edelman, wiens bloet moet gerafineert zyn van alle lacheteiten, waaronder uitzuipen geen van de allerminste is,   303.
Deze vorstin Tanisanga (dat een koningin, zoo zuiver en ryk van geslagt, dat zy niet behoeft geraffineert te worden, beteekent),   VALENTIJN, O.-I. IV, 2, 202 a [1726].
Afl. Raffineering.
De raffineering van salpeeter en swavel,   N.-I. Plakaatb. 11, 384 [1791].
Na raffineering van het … gewonnen tin,   MOLLEMA, Ontwikk. v. Billiton 119 [1918].
De raffinering van petroleum,   V. OSS, Warenk. 97 [1937].
Samenst.Raffineerhuis.
  WAGEN., Amst. 2, 46 b [1765].
Om (ruwe salpeter of zwavel) … door den baas der kruit-molens te laten rafineeren, zullende de sleutels van het rafineer-huis gedurende de christalisatie bij den kommandant der artillerie blijven gedeponeerd,   N.-I. Plakaatb. 16, 27 [1810].
Raffineermethode.
  V. OSS, Warenk. en Technol. 240 [1926].
Raffineeroven.
Het residu in den raffineeroven werd weer in den tinpot behandeld,   MOLLEMA, Ontwikk. v. Billiton 119 [1918].
Raffineerterrein.
Het vervoer van de ruwe olie naar het raffineerterrein,   GERRETSON, ‘Koninklijke’ 1, 150 [1932].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1947.