Koppelingen:
Vorig artikel: APPELLABILITEIT Volgend artikel: APPELLATIE

APPELLANT

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: appellant

znw. m., mv. -en. Uit fr. appel(l)ant.
+1.  Hij die in appèl gaat, eischer in beroep.
Dat … d'appellant geweest is in Ingelant omme zijn coopmanschap te doene, aldair den impetrant was,   in SMIT, Br. Gesch. Hand. m. Eng. 2, 287 [1522].
De voorsz. Appellanten (hadden hen) gedragen ende geconstitueert als appellanten, hen luyden Appeel verheven ende gedaen executeren,   Handv. v. Amst. 314 b [1562].
Als den Rechter bevindt dat de sententie van appel nul is, en betaelt den Appellant geen boeten,   DE DAMHOUDER, Pract. Civ. 546 [1626].
Alle Appellanten sullen gehouden zijn binnen den tijd van tien dagen appoinctement in cas d'Appel te versoecken,   Handv. v. Amst. 617 b [1656].
Die zig meend te wezen bezwaard, moet binnen tien dagen, dat het vonnis is gegeven, of dat het tot zyn kennis is gekomen, doen aenteekenen ter Rolle van de lager Vierschaar, dat hy zig van het gem. vonnis constitueerd Appellant,   V. D. SCHELLING in V. ZURK, Cod. Bat. 69 [1738].
  W. v. B. Rechtsv., a. 342 [1838].
De procureur voor de appellanten heeft genomen de navolgende conclusie enz.,   Weekbl. v. h. Regt 6 Sept. 1862, 1 a.
Dat appellant tegen laatstgemeld vonnis tijdig is gekomen in hooger beroep,   a.w. 31 Jan. 1927, 5 a.
Het staat den appellant vrij zijn hooger beroep te beperken tot enkele beslissingen van de aangevallen uitspraak,   HUGENHOLTZ, Ned. Burg. Procesr. 127 [1948].
2.  Uitdager in een duel. Verouderd.
By soo verre den nedergeslagen in Duel bevonden wert geweest te zijn Auctheur vande querelle ende Appellant, dat in sulcken cas des zelfs doode lichaem tot een publijcq schandael … op 't Schavodt … aen een Pael … ghelaten sal worden,   Gr. Placaetb. 2, 461 [1657].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1951.