Eindgebruikersovereenkomst

Dit is een Eindgebruikersovereenkomst tussen u (Eindgebruiker) enerzijds en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en de Nederlandse Taalunie (NTU) anderzijds voor het gebruik van de Geintegreerde Taalbank online (GTB).

Eindgebruiker heeft het recht om de GTB te raadplegen en te gebruiken voor eigen oefening, studie of gebruik, op voorwaarde dat Eindgebruiker dat doet zonder direct of indirect economisch of commercieel winstoogmerk.

  1. Eindgebruiker mag de GTB of een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de GTB niet reproduceren, verveelvoudigen of openbaarmaken en het niet beschikbaar stellen aan derden. Ook mag Eindgebruiker op basis van de GTB geen afgeleide producten vervaardigen of beschikbaar stellen aan derden.
  2. Eindgebruiker verkrijgt geen eigendom, auteursrechten, databankrechten en/of andere rechten ten aanzien van de GTB of een gedeelte ervan.
  3. Eindgebruiker erkent dat het gebruik van de GTB onderworpen is aan restricties die door het auteursrecht en andere vormen van wettelijke bescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de naburige rechten, auteursrechten, het databankenrecht en rechten op software, volgens Nederlands recht worden opgelegd, en dat schendingen van zulke restricties leiden tot wettelijke aansprakelijkheid. Eindgebruiker onthoudt zich van het schenden van restricties. Bijgevolg publiceert of neemt Eindgebruiker geen teksten of andersoortige data op, anders dan korte voorbeelden in wetenschappelijke publicaties en presentaties.
  4. Indien Eindgebruiker in welk onderdeel dan ook van de GTB fouten (bugs), onvolkomenheden, inconsequenties etc. aantreft, wordt Eindgebruiker verzocht die aan INL schriftelijk of elektronisch te melden. Het publiceren van lijsten van fouten, onvolkomenheden etc. is voorbehouden aan INL en NTU.
  5. Eindgebruiker zal in iedere openbare presentatie of in iedere wetenschappelijke publicatie of publicatie voor onderwijsdoeleinden, waarin verwezen wordt naar de GTB en/of waarin melding wordt gemaakt van het gebruik van de GTB en/of verslag wordt gedaan van werk waarbij van de GTB gebruik is gemaakt, melden dat de onder deze overeenkomst geboden faciliteit mede door de NTU en het INL mogelijk is gemaakt.
  6. De rechten die in deze overeenkomst aan Eindgebruiker zijn verleend, zijn niet overdraagbaar. Eindgebruiker heeft niet het recht de middels deze overeenkomst verleende licentie in sublicentie te geven.
  7. INL en NTU geven geen enkele garantie en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor welke beperkingen of fouten in de GTB dan ook, zowel wat betreft data, tools als systemen, en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongerief dat zou kunnen voortkomen uit het gebruik van de GTB of de gegevens vallend onder deze overeenkomst. INL en NTU geven geen enkele garantie dat de GTB of een gedeelte ervan voor bepaalde specifieke doeleinden kan worden gebruikt.
  8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.